XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX109 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 6 days 11:05:36
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX776 2018.08.14 22:29 1 days 11:33:36 s XLX XYZ *.*.*.49