XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX109 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 218 days 23:39:26
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX776 2019.03.11 14:24 11 days 22:50:20 s XLX J *.*.*.205