XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX109 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 4 days 23:19:50
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX776 2018.10.16 13:38 4 days 22:54:36 s XLX XYZ *.*.*.241