XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX109 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 6 days 14:31:41
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX776 2018.11.09 08:54 6 days 14:31:33 s XLX XYZ *.*.*.241