XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX109 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 35 days 11:35:50
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX776 2018.09.16 14:25 4 days 10:46:01 s XLX XYZ *.*.*.49