XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX109 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 12 days 17:13:57
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX776 2018.12.09 11:15 0 days 23:37:05 s XLX XYZ *.*.*.241